Tillgänglighetstänk saknas i översiktsplaner


Boverket har 2012 gjort en genomgång av kommunala översiktsplaner, och den visar att begreppet tillgänglighet definieras på väldigt olika sätt - ibland endast som närhet till kommunikationer eller natur.

Så ska alla bli hörda


Alla ska komma till tals i uppföljningen av funktionshinder-politiken, menar myndigheten Handisam och lämnar förslag för hur det ska gå till.

Ny kampanj ska få fler i arbete


"Se kraften" manar Arbetsförmedlingen och går i dagarna ut i en kampanj för att få arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning.